Identitat pròpia

 

 

La FEDERACIÓ CATALANA DE PUERI CANTORES té com a objectius essencials :

 • SERVEI A L'ESGLÉSIA: Participar regularment als oficis litúrgics d'una comunitat parroquial o religiosa, per cantar la Pau de Déu sobre la terra com ho fan els PUERI CANTORES de tot el món.
 • QUALITAT MUSICAL: Posar una especial atenció en els aspectes sociològics, huma-nístics i de formació cristiana de la música - sigui litúrgica o popular -, i en particular, a les obres d'autors catalans.
 • CATALANITAT: Estar al servei de l'Església del nostre país, col·laborant en les activitats de caire cultural i musical que li siguin sol·licitades.
 • FORMACIÓ MUSICAL: Fomentar la formació musical dels cantaires i potenciar els coneixements tècnics dels directors i directores.

I perquè sabem que és molt difícil fer camí sols, ens unim, ens federem, per poder assolir els objectius propis del nostre moviment. Els procediments per poder complir els objectius descrits seran :

 • Animar i promoure entre els nostres grups la bona relació, l'esperit de germanor i les trobades, que fan enfortir l'esperit i créixer la convivència
 • Animar i promoure entre els nostres grups activitats de caràcter formatiu per a tots els grups : cursets, caps de setmana de treball, sessions de formació musical-religiosa-humana
 • Representar el conjunt dels cors davant les autoritats civils i religioses, essent-ne l'interlocutor, i també davant la FEDERACIÓ INTERNACIONAL, i de les entitats musicals, culturals o religioses de casa nostra
 • Cercar corals que vulguin adherir-se al moviment de PUERI CANTORES
 • Procurar òrgans de comunicació : pueri magazine, comunicats via e-mail, pàgina web, que serveixin per donar a conèixer totes aquelles qüestions necessàries per totes i cadascuna de les corals
 • Donar a conèixer al conjunt de la FEDERACIÓ les activitats que realitzen tots les corals, i informar també de les activitats musicals, culturals i religioses que es facin arreu de Catalunya que puguin interessar als cors o a algun dels seus membres
 • Promoure la imatge dels PUERI CANTORES, especialment arreu de Catalunya.